Samarbeidsutvalget SU

SU er en forkortelse for samarbeidsutvalget, som er et lovpålagt utvalg som alle barnehager må ha. Som navnet tilsier er tanken med SU å skape samarbeid mellom de ulike delene av en barnehage, og skal derfor bestå av likt antall foreldre og ansatte. I SU gis du mulighet til å være med å påvirke barnehagehverdagen til både ditt eget og andres barn. Din stemme er viktig, og du spiller en viktig rolle blant annet i arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i barnehagen.

I følge barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe har 2 representanter. Daglig leder i barnehagen er samarbeidsutvalgets sekretær, forbereder sakene, setter opp sakliste og kaller inn til møte i samråd med leder i SU.

Alle barnehager utarbeider en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og SU har en viktig rolle i å fastsette innholdet på en slik måte at det er i tråd med innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Nøkkelen til kvalitet i enhver barnehage ligger i relasjonen mellom ansatte, barn og foreldre. Tillit, åpenhet og kommunikasjon må ligge som en grunnmur i bunnen for samarbeidet, der barnets beste alltid er i fokus.